תקנון

תקנון אתר "בוס פסט" מקבוצת 'אלידור' (להלן: "החברה")

מטרת תקנון זה לאגד את התנאים של החברה המספקת שירות איתור מדבירים (להלן: "האתר").

משתמשי האתר הם מדבירים מורשים וכן לקוחות פוטנציאליים המעוניינים לצרוך את שירותיהם.

 • גלישה באתר וקבלת פרטי בעלי מקצוע, פרסום בעל מקצוע או המלצה, לרבות כל שימוש נוסף בשירותי האתר מותנים בהסכמה לפעול לפי הכתוב בתקנון זה.
 • החברה שומרת על זכותה לשנות/לעדכן/לבטל/להוסיף סעיפים שונים בתקנון ללא כל הודעה למפרע.
 • יש לקרוא את התקנון לפני ביצוע כל פעולה, ובאחריות הגולש להתעדכן בשינויים בתקנון טרם ביצוע פעולה זו.

 

אישור והסכמה לשימוש באתר

כל שימוש או צריכת שירותים באתר מהווה הסכמה לכללי תקנון זה.

פתיחת כרטיס עסק

 • כל כרטיס עסק באתר כולל את פרטי העסק/בעליו/מספר טלפון ונתונים נוספים שיכולים להשתנות מעת לעת.
 • על הפרטים המסופקים לחברה להיות אמינים ומדויקים. מידע זה יכול להימסר על ידי בעל החברה או אדם שהוסמך מטעמו לעשות כן.
 • ככל שתצטרך לעדכן פרטים כמו שם העסק, מספר טלפון וכל נתון נוסף, יש לבצע את העדכון באופן מיידי כדי לשמור על רמת דיוק מרבית בכל פרט מידע המופיע באתר.
 • מעבר לכך, מילוי טופס ופתיחה של כרטיס עסק באתר מהווה אישור לכל פרטי וסעיפי התקנון הכתובים במסמך זה.

 

הבהרהלמען הסר ספק, החברה פועלת בתחום בניית אתרים ופרסום דיגיטלי, ושירותים למדבירים המופיעים באתר. החברה אינה מספקת שירותי הדברה או שירותים נוספים, ומהווה מתווך בלבד בין בעלי המקצוע ללקוח.

אחריות בעל המקצוע/ הוספת פרטים

 • כלל הנתונים והתוכן הכתוב באתר, לרבות תמונות ו/או סרטוני וידיאו, אשר מופיעים באתר יהיו פתוחים לכל אחד מהגולשים בו. עסק המצטרף לאתר ומפרסם כרטיס דיגיטלי מאשר את פרסום הפרטים.
 • החברה אינה נושאת בכל אחריות כלפי העסקים במקרה של שימוש כלשהו על ידי צד ג' בנתונים שיפורסמו על ידך ו/או אדם מטעמך באתר.
 • יתרה מכך, החברה נושאת בשקיפות מלאה כלפי גולשי האתר, ולכן ניתן לפרסם ביקורת אמיתית על איכות העבודות שסיפק המדביר. לכן, החברה אינה נושאת באחריות כלשהי על תוכן התגובות אשר יפורסמו באתר כחלק מפלטפורמת הממליצים.
 • החברה אינה אחראית לנזקים מכל סוג שעשויים להיגרם כתוצאה מפרסום התגובה.
 • ככל שהעסקים המפורסמים באתר מעוניינים לציין כי מדובר בתגובה שקרית,  החברה מאפשרת לנציג מטעמך להציג טענות כנגד ההמלצה שפורסמה. – זאת בטענה המרכזית שהתוכן הכתוב בהמלצה אינו משקף את המציאות. במקרה זה ולאחר בדיקה, באם החברה תראה זאת לנכון, התגובה הזו תמחק.
 • בעצם הסכמתך לתקנון זה הנך מאשר/ת כי החברה לא תשא באחריות כלשהי לכל תוכן מסוג שהוא שמופיע באתר וסופק על ידי בעל המקצוע, אדם מטעמו או לקוח של אותו בעל מקצוע. הדבר נכון לגבי: המלצות, חוות הדעת המפורסמות באתר, תוכן, תמונות וכל תוכן שהוא

.

הפסקת השירות המסופק למדבירים

 • החברה רשאית בכל עת להפסיק את שירותי הפרסום למדבירים.
 • בנוסף, בהתאם לשיקול דעתה ובכל זמן החברה רשאית להשעות, למחוק או לבטל את הפרסום באתר או התגובות המפורסמות בו ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או מתן הסבר כל שהוא לבעל העסק.

 

זכויות היוצרים – הסכמה של המדביר

כמדביר או בעל עסק הדברה שעשה שימוש באתר בכל שלב או זמן שהם, זוהי התחייבותך והצהרתך כי:

 • הנך בעל/ת זכויות היוצרים של התכנים, לרבות התמונות והטקסט המופיע באתר כפי שהעברת או הזנת בטפסי צור קשר והוספת כרטיס הלקוח.
 • פרסום תכנים אלה אינו פוגע בצד ג' כלשהו.
 • בעצם ההרשמה לאתר על פי התקנון הנ"ל הנך מאשר לאתר "בוס פסט" רישיון ללא עלות או הגבלת זמן או מקום, אשר במסגרתו יעשה שימוש בתכנים על פי שיקול האתר.
 • רישיון זה כולל את הפעולות הבאות: עיבוד, עריכה, שיווק, הפצה, מכירה, העתקה, שכפול, תרגום או כל דרך אחרת שהחברה תראה לנכון על פי שיקול דעתה בלבד.
 • רישיון זה תקף לא רק לאתר "בוס פסט" אלא גם לכל סוג של מדיה לרבות אתרי אינטרנט שונים, אמצעי תקשורת דיגיטלית, בדפוס או בכל אמצעי תקשורת אחר. לא תהיה לעסק ההדברה כל טענה או תביעה כלפי האתר או החברה בשל שימוש בנכסים דיגיטליים אלה.
 • בפרסום כרטיס העסק באתר הנך מאשר כי הנך מודע לכך שלא תהיה לך כל זכאות לתמורה כל שהיא בגין השימוש בתכנים הנ"ל. נוסף על כך לא עומדת לך הזכות לדרישת תשלום או טענה כלשהי בנושא הפרת זכויות יוצרים.
 • כל התכנים שאותם העברת לאתר "בוס פסט" הנם תכנים שבבעלותך. 
 • הינך מצהיר כי כל התכנים הללו עומדים בכלל החוקים: בתנאי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, חוק איסור לשון הרע התשכ"ה – 1965 וחוק זכויות היוצרים התשס"ח-2007. כל הפרה כזו של חוק מהחוקים שצויינו לעיל או כל חוק אחר, שבוצעה על ידי בעלי המקצוע או הגולשים באתר, היא על אחריות המפר בלבד.

 

הסכמת כלל גולשי ומשתמשי האתר

לפני ביצוע כל פעולה באתר, גולשי האתר העושים בו שימוש מצהירים כי מובן להם כי:

 • האתר שמפעילה החברה הנקרא "בוס פסט" הנו ממשק שנועד להעברת מידע לגולשי האתר.
 • האתר אינו מבצע בדיקה ובירור בעצמו לנותני השירות הרשומים באתר ובכלל זאת: רמת השירות המסופק על ידי בעל המקצוע, איכות עבודתו, מחיר העבודה וכן כל סוג של רישיון הנדרש לו מטעם משרד החקלאות או כל גורם אחר לעסוק בתחום. ההדברה
 • לשם הדגשה, אתר "בוס פסט" וכל אתר אחר בקבוצה אינו אחראי לנושאים המצויינים לעיל. הוא אינו מספק כל אסמכתא לכשירותו של המדביר לעסוק בעבודתו.
 • כל מידע שמופיע באתר אינו מחליף את הצורך של גולשי האתר ולקוחותיו לבחון את ההסמכות של בעל המקצוע, לפני יצירת ההתקשרות עמו.
 • הגולש מצהיר שהוא מודע לכך כי כל המידע האינפורמטיבי המופיע באתר הוא מידע שמסופק על ידי בעלי המקצוע הנרשמים לאתר. הן מבחינת הרישיון לעיסוק בתחום, הן מספר הטלפון ושם העסק, הן הוותק בתחום העיסוק וכל פרט נוסף אחר הרשום בכרטיס העסק.
 • החברה לא תפצה את הגולש או מי מטעמו בשל כל נזק אשר נגרם או עשוי להגרם להם כתוצאה מתקינות או נכונות המידע המופיע באתר.

הבהרהבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה על כל חלקיו, הגלישה באתר או יצירת קשר עם המדבירים המופיעים בו מהווה את הסכמתם של גולשי האתר לפטור את החברה ואת כלל עובדיה ומנהליה, כמו גם את מפעילי האתר, מכל אחריות על כל נזק שיגרם להם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר או הופיע בעבר באתר. הדבר נכון הן על נזק ישיר והן על נזק עקיף.

התחייבות לפיצויים מצד כלל גולשי ומשתמשי האתר

בעת השימוש באתר זה, משתמשי האתר בכללותם מתחייבים לפצות ולשפות את החברה וכן כל מי שמטעמה לרבות בעלי המניות של החברה, מנהלי החברה ועובדיה וזאת בגין כל נזק שיגרם לה בעקבות הפרת התנאים הכתובים בתקנון זה.

נזק יכול לכלול נזק ישיר או עקיף לחברה. כמו: אובדן רווחים של החברה, הפסדים כספיים, תביעה או דרישת תשלום מצד גורם שלישי. ללא סיוג של  הוצאות שכר טרחת עורכי דין, כו גם הוצאות משפטיות שנגרמו  בגין ההפרות של התנאים בתקנון זה.

 • הבהרההפרת התנאים המופיעים בתקנון זה הנה הפרה של תנאי השימוש באתר, והיא אסורה.
   זוהי התחייבותך לפצות את האתר גם עבור הפרת החוק, דרישת צד שלישי מכל סוג בגין תכנים שהועלו לאתר על ידך או בשל הפרות של תנאי השימוש. בין השאר בין קישורים שביצעת לאתר מאתרים אחרים, מתן מידע המפורסם באתר לצד ג' וכל פעולה אחרת שעשויה לגרום נזק לאדם או לחברה כלשהי. גולשי האתר והעסקים המופיעים בו ישאו בכל פיצוי ישיר או עקיף אחר שהחברה תידרש לו עקב הפרה של תקנון זה.

גלישה בטוחה ואבטחת מידע

האתר שם דגש על גלישה בטוחה באתר. לכן, ישנה הקפדה יתרה על  נהלי אבטחת מידע. לצורך כך עושה שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות לאבטחת פרטי הגולשים והעסקים באתר. עם זאת, על אף המאמץ הרב של החברה לביצוע כל הפעולות הנדרשות לאבטחה של מערכות אלה, גם מערכות מתקדמות עלולות להיות פגיעות לפריצה על ידי גורמי צד שלישי שאינם מורשים לגישה לפרטים שאינם מופיעים בעמודים הציבוריים של האתר. לכן, אין האתר מתחייב כי כלל השירותים בו הנם מוגנים באופן נחרץ מפני סיכונים מאת גורמים אלה. אם הינך חושש משימוש במידע רגיש אודותיך באתר, אל תשתף מידע זה בעת ההרשמה.

סמכות השיפוט

הדין שיחול בגין כל מחלוקת בהקשר לתקנון זה וסעיפיו, לרבות פרשנות הכתוב בו הינו הדין הישראלי בלבד. לא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט תהא נתונה לבתי המשפט במחוז צפון בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.